- This is a bilingual site - All text in italic is Dutch / Dit is een tweetalige site - Alle tekst in cursief is Nederlands -

News and Next up...

Vanwege de Covid-19 pandemie zijn er op dit moment geen activiteiten gepland
Due to the Covid-19 pandemic there are no activities planned at the moment
Subscribe to our mailing list

*
indicates required


Email FormatAnnouncement...
English
Unfortunately the main platform for (h)ear, art center Signe, had to move. The new premises is not suitable for auditory purposes. Because we place high demands on the quality of the acoustics (h)ear therefor is forced to find a new location. We have not succeeded in this yet.
As a result our activities are minimilized for the time being. We regret this very much.
At (h)ear the importance of sound art
is taken very serious. By providing artists a platform to support their artistic developments we create a stimulance for their work. Therefore me make a call to (local) politicians to help us in finding a solution to the preservation of our platform.

Nederlands

Helaas is het vaste platvorm voor (h)ear, kunstencentrum Signe, moeten verhuizen. Het nieuwe onderkomen blijkt niet geschikt voor auditieve doeleinden. Daar wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de akoestiek is (h)ear hiermee genoodzaakt een andere locatie te vinden. Daarin zijn wij nog niet geslaagd.
Dat betekent dat onze activiteiten voorlopig op een laag pitje staan. Wij betreuren dit ten zeerste.
Bij (h)ear wordt het belang voor klankkunst - door het aanbieden van een podium aan kunstenaars ter ondersteuning van hun artistieke ontwikkelingen - zeer serieus genomen. Het is daarom dat wij, ook middels deze weg, een oproep doen aan de (lokale) politiek om mee te denken aan een oplossing voor het behoud van ons platvorm.General message to all who want to be involved in near future (h)ear events
English
Since politics have changed in the Netherlands our foundation (h)ear has been cut of from financial support for 2013. We therefor experience difficulties in maintaining a high quality program like we used to present. We have been negotiating with some parties in order to get some new fundings but until now without a positive result. New strategies are being developed in the hope for better result. So for now we won't be able to book any (sound)artists since we cannot afford fee and travel expenses.
We will maintain our programme until politics will recognize (sound)art as a mature and serious art discipline. Until then we will continue with presenting artists, artwork and maybe even some lectures or workshops related to sound art and experimental music on a more lower profile.
So feel free to keep in contact with us, we do appreciate that. But keep in mind that we won't be able to do bookings under our normal conditions for the moment. Our hospitality remains though. If any of you decides to come over to play anyway since he/she is on a relative nearby location you're always welcome. We will provide a nice place to sleep and feed you a good meal and drinks ;) Artists who have serious proposals for sending in artwork also feel free to contact us.

Nederlands
Dankzij veranderingen in het Nederlandse politieke beleid is stichting (h)ear geen financi�le ondersteuning toegekend voor 2013. Wij ondervinden daardoor problemen in het onderhouden van ons kwalitatief hoge programma. We hebben met een aantal partijen onderhandeld over financi�le ondersteuning, echter zonder positief resultaat. Momenteel worden nieuwe strategi�n ontwikkeld met de hoop op beter resultaat. Dat betekent voor nu dat we niet in staat zijn nieuwe artiesten te booken daar wij geen honoraria en reiskosten kunnen uitbetalen.
Wij zullen echter ons programma continueren totdat de politiek (klank)kunst erkent als een volwassen en serieuze kunstdiscipline. Tot dan zullen wij, zij het in mindere mate, artiesten en kunst presenteren en misschien zelfs nog lezingen en workshops met een relatie tot klankkunst en experimentele muziek.
Voel je vrij om contact met ons te blijven onderhouden. Houd wel in gedachte dat we op dit moment niet de reguliere bookingscondities kunnen naleven. Onze gastvrijheid blijft echter overeind. Mocht iemand ondanks de huidige situatie toch willen komen spelen omdat hij/zij in de relatieve nabijheid is ben je van harte welkom. Wij bieden een fijne slaapplaats en verzorgen eten en drank ;) Kunstenaars met een voorstel om werk in te sturen zijn uiteraard ook welkom contact op te nemen.


Best to everyone/
Het beste,
Team (h)ear